تم تاج طلایی سفید (7)

تم تاج طلایی مشکی (7)

تم سفید خال مشکی (7)

تم صورتی خال سفید (7)

تم قرمز خال سفید (7)

تم قرمز خال مشکی (7)

تم لاو (7)

تم مشکی خال سفید (7)