تم باربی (7)

تم بالرین (8)

تم بی بی دختر (10)

تم پونی (7)

تم تدی دخترانه (4)

تم دختر توت فرنگی (1)

تم زرافه دختر (4)

تم فروزن (6)

تم کیتی (11)