تم طلاکوب آبی پررنگ (3)

تم طلاکوب آبی کمرنگ (2)

تم طلاکوب خاکستری (3)

تم طلاکوب زرد (3)

تم طلاکوب سبز فسفری (3)

تم طلاکوب سرخابی (3)

تم طلاکوب سفید (3)

تم طلاکوب صورتی (3)

تم طلاکوب فیروزه ای (7)

تم طلاکوب قرمز (3)

تم طلاکوب لالی پاپ آبی (3)

تم طلاکوب لالی پاپ بنفش (3)

تم طلاکوب لالی پاپ زرد (3)

تم طلاکوب لالی پاپ صورتی (3)

تم طلاکوب لالی پاپ طوسی (3)

تم طلاکوب لالی پاپ قرمز (3)

تم طلاکوب مشکی (3)

تم طلاکوب یاسی (3)